lördag 30 oktober 2021

Analysmodell

Grunden i värdeinvestering handlar om att skaffa sig en bild av det faktiska värdet i de företag man är villig att investera i, och sedan köpa in sig till ett pris som understiger det värdet. Det finns förstås ingen exakt mall eller facit för hur en sådan analys eller värdering ska gå till.

Den här analysmodellen är mitt försök att formalisera hur jag kommunicerar mina analyser till er läsare. Tanken är att ge er en god inblick i hur jag ser på företagets affärsidé, tillgångar, marknad, konkurrens osv. inklusive min egen syn av bolagets värde. Även om jag naturligtvis kommer att göra mitt yttersta för att värderingarna ska bli så bra som möjligt så uppmanar jag alla att göra sin egen analys innan man köper aktier. Det som skrivs på bloggen är enbart min syn på bolagens värdering och bör enbart användas för jämförelser med sina egna analyser. 

Med förhoppning att få ihop en stabil analysmodell låter jag mig inspireras av välkända investerare såväl här i Sverige som internationellt. Mina främsta inspirationskällor är Benjamin Graham, Philip Fisher, Warren Buffett och Charlie Munger. Även svenska investerare som Lundluppen och Magnus Andersson har influerat hur jag tänker som investerare. Med detta sagt anser jag mig inte vara på samma nivå som dessa investerare, men jobbar hårt med att försöka minska avståndet. 

Värdering av bolag är svårt och blir lätt fel ifall man som investerare missförstår något och/eller gör felaktiga antaganden. Som ett extra skydd mot felaktiga antagen kommer jag därför strikt att tillämpa en säkerhetsmarginal (eng. Margin of safety) på minst 20% och maximalt 50% beroende hur trygg jag känner mig i min värdering. Att alltid kräva en viss säkerhetsmarginal är min främsta lärdom från Benjamin Graham och något jag lägger stor vikt vid.

En stor del av bloggens format kommer ifrån Lundaluppen. Under sina aktiva år som bloggare var han en stor inspirationskälla i sitt konsekventa arbete med bolagsanalys. Även om hans val av bolag inte alltid föll mig i smaken så är jag djupt imponerad av hans tålamod och tillvägagångssätt.

De värderingar som jag kommer fram till kommer att publiceras i ett analys-inlägg här på bloggen. Efter att den första analysen är publicerad kommer även min bevakningslista att publiceras öppet. Där kommer det att framgå hur min värdering av företagen ser ut i förhållande till aktuellt marknadspris. Målet är sedan att uppdatera analysen av respektive bolag årligen, efter varje helårsrapport. Givetvis kommer även bevakningslistan att uppdateras med den nya värderingen.  

Även om värderingarna publiceras öppet så kommer jag inte att beskriva exakt hur jag kommer fram till dem. Detta är inte för att undanhålla information utan snarare för att minska risken att någon använder min analys utan att göra sin egen. Utan egen analys är det mycket svårare att känna sig trygg med en investering. Det ska även tilläggas att jag försöker att vara konservativ i min värdering för ett ge ett extra skydd mot nedsida i mina investeringar. En för konservativ värdering kan förstås leda till att man helt missar vissa företag eller får vänta lång tid på ett investeringstillfälle.

Portföljen är tänkt att bestå av 2 - 4 stora, primära positioner som sammanlagt tar upp omkring 50 - 70% av portföljen vid investeringstillfället. Den del av portföljen som blir över kommer att allokeras i en "svans" av sekundära bolag som är tänkta att bidra till portföljens kassaflöde. Detta kan ske genom utdelningar eller försäljning av andelar vid uppvärdering, alternativt en kombination. Kraven på de sekundära bolagen är lägre än för huvudplaceringarna, men de måste ändå placera sig väl. Det finns ingen fast gräns för hur många bolag portföljen får innehålla, men sannolikt inte mer än omkring totalt 10 - 15 positioner.

Analyserna kommer att bestå av punkterna som beskrivs nedan. Varje punkt kommer sedan att få betygen Underkänd, Tveksam eller Godkänd. För att ett företag ska få utgöra en stor del av portföljen så behöver det i princip enbart få "Godkänd" på samtliga punkter. Punkterna "Inledning" och "Värdering" betygsätts inte då det enbart är mina egna tankar.

 • Inledning  - Här kommer jag att ta upp varför jag tycker att bolaget är intressant att analysera.
 • Tillhandahåller företaget produkter och/eller tjänster med god tillväxtpotential? Det är förstås mycket viktigt det finns utrymme att växa framöver. Helst vill jag se att företagets marknad/marknader växer. Utan tillväxt kan företagen fortfarande vara attraktiva till rätt pris, men då blir de inte en av mina primära positioner.

 • Verkar företaget vara kapabelt att utveckla sitt utbud av tjänster och/eller produkter för att ta ytterligare marknadsandelar? Exakt hur viktig den här punkten är kommer att variera mellan olika företag. Generellt sett vill jag se goda tecken på att företaget kan hitta på nya, lönsamma produkter och/eller tjänster.

 • Är bolaget effektivt i hur det tar fram nya produkter och/eller tjänster? Detta säger en hel del om bolagets marknadsposition. Ett företag som är ledande i sin bransch lär inte behöva återinvestera en lika stor andel av sina intäkter i R&D.

 • Är företaget bra på att både behålla och skaffa nya kunder? Kunder som fortsätter att köpa år efter år är förstås ett tydligt tecken på att företaget erbjuder produkter och/eller tjänster som är attraktiva. Samtidigt krävs det utökat engagemang med existerande kunder alternativt att kunderna blir fler för att driva organisk tillväxt.

 • Har företaget en bra vinstmarginal? Vinstmarginalen säger en hel del om företagets skalbarhet, marknad och konkurrenssituation. För mig finns det inte en fast gräns här utan den ska helt enkelt upplevas som "bra".

 • Vad gör företaget för att behålla eller förbättra sin vinstmarginal? Riktigt bra företag lär försöka att förbättra sin lönsamhet på något sätt. Det jag letar efter här är en trovärdig plan eller ännu hellre bevis i rapporterna.

 • Har företaget en bra relation med sin personal och sina kunder? Här vill jag mest försöka bilda mig en uppfattning om företaget tar hand om sin personal på ett vettigt sätt.

 • Försöker man utse "rätt" personer som ledande befattningshavare eller ärvs positionerna? Är ersättningen för dessa positioner rimlig? Om företaget verkar utse familjemedlemmar till ledande positioner så är det i sig i en varningsflagga och något som ska följas upp. Däremot är det inte automatiskt något som utesluter en investering.

 • Är bolaget starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner? Ifall företaget är starkt beroende av ett fåtal nyckelpersoner så behöver detta uppmärksammas. Exakt hur positivt eller negativt detta är kommer att variera mycket från företag till företag och inte minst med dess storlek. Detta är en svår punkt att få rätt på, tänk exempelvis på Steve Jobs som ansågs vara kritisk för Apples fortsatta framgångar. Givetvis var Jobs en viktig tillgång men med facit i hand var han inte kritisk för Apples verksamhet.

 • Har bolaget en gynnsam ägarbild? Helst vill jag se ägare "av kött och blod" som är engagerade i verksamheten på något sätt. Helst ska bolaget också vara en betydelsefull tillgång för de stora ägarna, men det är mer av en bonus och även något som kan vara svårt att verifiera.

 • Har bolaget en stark finansiell ställning? Här försöker jag se om det finns några farhågor kring företagets finansiella ställning. Är skuldsättningen rimlig? Vanligtvis vill jag se en soliditet på minst 40% annars blir det en varningsflagga. Jag tittar även på vilka tillgångar som finns, inte minst då detta utgör en del av bolagets värde.

 • Har bolaget god intjäningsstabilitet? Det jag sätter störst vikt vid är att det finns fina kassaflöden från den löpande verksamheten. Helst vill jag även se en vinst (efter skatt) de senaste 5 åren, men detta kan kompenseras av hög tillväxt som ser ut att kunna fortsätta.

 • Har bolaget god intjäningstillväxt? Än en gång tittar jag främst på bolagets kassaflöden men den här gången för att titta närmre på tillväxten som har varit. Sedan försöker jag bilda mig en uppfattning av hur framtida kassaflöden kan se ut då detta är en viktig del av värderingen.

 • Hur hanterar bolaget sina kassaflöden? Återinvesterar bolaget i den egna verksamheten? Köper man andra bolag? Finns vinstdelning med aktieägarna i form av utdelningar och/eller aktieåterköp? Här finns det inga fasta krav utan jag vill mest se att bolaget hanterar sina kassaflöden på ett sätt som känns rationellt.

 • Värdering? Här presenteras min värdering av bolaget som helhet och per aktie. Efter detta drar jag av 20 - 50% beroende på hur säker jag känner mig i min värdering för att få fram det pris jag är villig att betala för bolaget.

 • Är bolaget intressant? Här kommer jag att beskriva om jag överväger en investering i bolaget och i sådana fall om det rör sig om en primär eller sekundär position.  

 Detta får sammanfatta min analysmodell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar